Verzuim

Verzuim betekent dat een medewerker werkzaamheden (tijdelijk of langdurig) niet kan uitvoeren. Ziekte is niet altijd de reden voor verzuim. Ook een conflict op de werkvloer of een gebeurtenis in de privésfeer kan leiden tot verzuim. In alle gevallen is het noodzakelijk dat er een aanpak is om langdurig verzuim en verdere problemen te voorkomen.

Effectieve aanpak van verzuim

Zorg van de Zaak bekijkt verzuim vanuit een breder perspectief dan alleen ziek zijn en beter worden. Wij helpen niet alleen als een medewerker uitvalt, maar ook bij het ontwikkelen van een effectieve verzuimaanpak. Die aanpak is gericht op het voorkomen van verzuim, vroegtijdig herkennen van alarmerende signalen (verzuimreductie) en oplossen van ziekteverzuim (verzuimmanagement). Onze professionals begeleiden werkgevers bij kort én langdurig verzuim, en zorgen ervoor dat jouw organisatie aan de wettelijke verplichtingen voldoet.

Kortdurend vs. langdurig verzuim

Kortdurend verzuim komt het meeste voor. Mensen vallen enkele dagen tot weken uit maar kunnen zonder hulp weer terugkeren op de werkvloer, bijvoorbeeld door de griep. Belangrijk is dat de werkgever de verzuimmelding altijd doorgeeft, omdat het nog niet bekend is hoe lang het verzuim zal duren.

Is een medewerker langer dan zes weken afwezig? Dan is er sprake van langdurig verzuim. Mogelijke oorzaken zijn psychische klachten, een ongeval of chronische lichamelijke klachten. Juist handelen bij langdurig verzuim is belangrijk om verdere uitval te beperken en een snelle terugkeer naar werk mogelijk te maken. In de Wet verbetering poortwachter staat vastgelegd aan welke verplichtingen werkgever en medewerker moeten voldoen.

Complex verzuim

Langdurig verzuim kan complex zijn omdat er vaak sprake is van meerdere oorzaken:

  • Ziekte
  • Een verstoorde werk privébalans
  • Werkstress
  • Ontevredenheid over de relatie met collega’s of leidinggevende
  • Fysieke problemen
  • Verlies van motivatie

Als werkgever wil je medewerkers stimuleren om aan de onderliggende problemen te werken. Alleen dan is het mogelijk om tot een duurzame oplossing te komen.

Impact van niet-medische factoren

Er zijn veel omstandigheden die verzuim kunnen veroorzaken of verergeren. Dit komt niet alleen door gebeurtenissen op het werk of ziekte. Mensen kunnen uitvallen door de impact van niet-medische problemen, zoals relatieproblemen, schulden, zingevingsvraagstukken. In de dossiers die professionals van Zorg van de Zaak behandelen, spelen niet-medische factoren in 70% van het aantal langdurig verzuimgevallen een rol. Daarom biedt Zorg van de Zaak een inzetbaarheidscoach aan die zich richt op de begeleiding bij niet-medisch verzuim.

Tips van Carola de Laat, inzetbaarheidscoach

Onze inzetbaarheidscoach Carola de Laat maakt de oorzaken van verzuim inzichtelijk en biedt tips voor werkgevers:

Mijn belangrijkste boodschap voor werkgevers is dat zij alert moeten zijn op signalen zoals frequent verzuim, langdurig verzuim en afwijkend gedrag van de medewerker. Veel werkgevers besteden hier geen aandacht aan, maar juist door tijdig in te spelen op dit soort signalen kun je winst behalen op de verzuimduur