Inzetbaarheidscoach

De inzetbaarheidscoach ondersteunt leidinggevenden in hun rol als casemanager, zowel preventief als bij verzuim. De inzetbaarheidscoach neemt de taken en verantwoordelijkheden van je leidinggevenden niet over, maar houdt de leidinggevenden alert en scherp. Al direct vanaf het begin van het verzuimproces. Daarbij houdt de coach rekening met ontwikkelniveau en de behoefte van de leidinggevende en sluit daar de coaching op aan.

Door coaching on the job krijgen zij steeds meer grip op het verzuimproces en op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet verbetering poortwachter. Met de inzet van deze coach ondersteun je jouw leidinggevenden om dit effectief te managen en ontwikkelen zij zich optimaal in hun rol als casemanager passend binnen het eigen regiemodel.

Wat doet deze coach voor de leidinggevende?

De inzetbaarheidscoach adviseert en begeleidt de leidinggevende tijdens het gehele verzuimproces over de (vervolg)acties richting de werknemer bij:

  • het formuleren van een heldere vraagstelling voor het spreekuur gericht op een concreet werkhervattingsdoel;
  • het opstellen van het Plan van aanpak;
  • het opstellen van de eerstejaarsevaluatie;
  • de mogelijkheden en interventies voor deelherstel en terugvalpreventie;
  • periodieke actualisatie ten aanzien van werkhervatting;
  • een tijdige verwijzing naar bedrijfsarts of andere professional/interventie.

Ook kan de leidinggevende contact met de coach opnemen om samen met de coach de gesprekken met de medewerker voorbereiden. Zij kunnen bijvoorbeeld aan de slag gaan met:

  • het inzichtelijk maken van de knelpunten in het werk, de werk-privébalans en de onderlinge communicatie;
  • het vertalen van een werkhervattingadvies van de bedrijfsarts naar werkmogelijkheden;
  • het bepalen en tijdig inzetten van de meest effectieve re-integratie activiteiten en/of interventies.

Wanneer je leidinggevende dat wenst, neemt de inzetbaarheidscoach ook deel aan het inzetbaarheidsgesprek met de medewerker, in een zogenaamd driegesprek.

Het driegesprek

De inzetbaarheidscoach is ook een onafhankelijke derde partij in een gesprek met leidinggevende en medewerker om niet-medische oorzaken van verzuim bespreekbaar en oplosbaar te maken. Zowel na een ziekmelding als preventief. We noemen dit ook wel een driegesprek. Dit goede gesprek is nodig wanneer er lastige, nog niet goed besproken kwesties spelen die stress of onzekerheid geven of demotiveren. Denk aan een te hoge werkdruk, spanningen op het werk door onenigheid met collega’s of privézorgen die worden meegenomen naar het werk. Een driegesprek is ook zinvol als de leidinggevende en medewerkers niet komen tot goede afspraken over een werkhervattings- of re-integratieplan. De inzetbaarheidscoach ondersteunt dan de leidinggevende en medewerker om gezamenlijk tot haalbare en praktische afspraken te komen.

Omgang met gezondheidsgegevens

De inzetbaarheidscoach bespreekt nooit gezondheidsklachten, maar helpt de werkgever en de medewerker praktische oplossingen te vinden voor problemen van niet-medische aard. De inzetbaarheidscoach heeft, net als de werkgever, geen toegang tot medische informatie. We vragen medewerkers dan ook zelf geen gezondheidsgegevens te bespreken met de inzetbaarheidscoach.