Loading...

Ziekteverzuim: wat is het en wat zijn de oorzaken?

Verzuim is het tijdelijk of langdurig niet kunnen uitvoeren van werkzaamheden door een werknemer. Ziekteverzuim is een van de verschillende soorten verzuim. Verzuim kan met het werk te maken hebben, maar de oorzaak kan bijvoorbeeld ook in de privésituatie liggen. Afgelopen kwartaal (2019) lag het gemiddeld ziekteverzuimpercentage op 4,2%. Van iedere honderd dagen is werkend Nederland dus 4,2 dagen afwezig vanwege ziekte.

Bel direct met een adviseur

088 0088945

Begeleiding bij ziekteverzuim door Zorg van de Zaak?

Sluit nu een verzuimabonnement af

Snel naar:

Ziekte is niet altijd de reden voor verzuim. Ook een conflict of arbeidsongeschiktheid kunnen leiden tot verzuim. In alle gevallen van verzuim is het noodzakelijk dat er een protocol is om verdere problemen en een grote financiële impact te voorkomen. Dit protocol kunt u samen met een verzuimexpert opstellen.

Zorg van de Zaak bekijkt verzuim vanuit een breder perspectief dan alleen ziek zijn en beter worden. Wij helpen niet alleen als een werknemer ziek wordt, maar ook bij het ontwikkelen van een effectieve verzuimaanpak. Die aanpak is gericht op het voorkomen van verzuim, het vroegtijdig herkennen (verzuimreductie) en het oplossen van ziekteverzuim (verzuimmanagement).

Wat is kort en langdurig verzuim?

We maken onderscheid in kort en lang verzuim. Kortdurend verzuim komt het meeste voor. Mensen vallen een paar dagen uit, bijvoorbeeld door griep. In Nederland is 68,2% van al het verzuim korter dan 6 dagen (bron: CBS). Ook bij kortdurend verzuim brengt een werkgever een arbodienst op de hoogte, zelfs bij één dag. Het is immers nog niet bekend hoe lang het verzuim zal duren.

Is een werknemer langer dan zes weken ziek? Dan is er sprake van langdurig verzuim. Belangrijke oorzaken zijn psychische klachten, een ongeval of chronische lichamelijke klachten. Juist handelen bij lang verzuim is belangrijk en hiervoor zijn een aantal verplichtingen opgesteld door de overheid. Deze staan beschreven in de Wet Verbetering Poortwachter. Werkgevers en werknemers moeten zich samen inzetten, zodat de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan.

Voor een ondernemer in het kleinbedrijf, die zwaar leunt op de inzet van zijn medewerkers, brengt het uitvallen van één van zijn medewerkers behoorlijke uitdagingen met zich mee. Daarom is het des te belangrijker om onnodig lang verzuim te voorkomen.

Met een breed pakket diensten begeleidt Zorg van de Zaak werkgevers bij kort én langdurend verzuim: van professionele begeleiding bij de verzuimregistratie, het maken van de probleemanalyse tot het opstellen van een plan van aanpak en het in kaart brengen van de arbeidsmogelijkheden. En dankzij een verzuimabonnement voldoet u als werkgever, ondernemer of HR-manager aan de wettelijke verplichtingen.

Wat zijn oorzaken van verzuim?

Er zijn veel omstandigheden die verzuim kunnen veroorzaken of verergeren. En dit ligt niet altijd op het werk, blijkt uit onderzoek. Mensen kunnen letterlijk ziek worden van niet-medische problemen, zoals relatieproblemen, schulden, moeilijkheden op het werk.

Als werkgever wilt u werknemers stimuleren om aan de onderliggende problemen te werken. Alleen dan is het mogelijk om tot een duurzame oplossing te komen.

Verzuim is complex, waardoor er niet altijd een enkele oorzaak is aan te wijzen. Een aantal oorzaken voor verzuim:

  • Ziekte
  • Een verstoorde werk privébalans
  • Werkstress
  • Ontevredenheid over de relatie met collega’s of leidinggevende
  • Fysieke problemen
  • Verlies van motivatie

In de dossiers die Zorg van de Zaak ziet, spelen niet-medische factoren in 70% van het aantal langdurig verzuimgevallen (vanaf zes weken of langer) mee. Daarom biedt Zorg van de Zaak een inzetbaarheidscoach aan die zich richt op de begeleiding bij niet-medisch verzuim.

Onze inzetbaarheidscoach Carola de Laat maakt de oorzaken van verzuim inzichtelijk en biedt tips voor werkgevers: “Mijn belangrijkste boodschap voor werkgevers is dat zij alert moeten zijn op signalen zoals frequent verzuim, langdurig verzuim en afwijkend gedrag van de werknemer. Veel werkgevers besteden hier geen aandacht aan, maar juist door tijdig in te spelen op dit soort signalen kun je winst behalen op de verzuimduur.” Lees meer over hoe een inzetbaarheidscoach achterhaalt wat er speelt en werkt aan een oplossing voor verzuim.

Ziekteverzuim aanpakken: welke vorm van verzuimbegeleiding past bij mij?'Ziekteverzuim'

Bekijk ons aanbod