Loading...

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Hoe staat het met de veiligheid in uw werkomgeving? Om dat te onderzoeken is de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) een verplicht hulpmiddel. Met de RI&E hebben werkgevers een instrument in handen waarmee ze gezondheidseffecten voor werknemers op korte en lange termijn kunnen opsporen en voorkomen. Met de ondersteuning en het advies van Zorg van de Zaak heeft u de garantie dat u voldoet aan uw zorgplicht en de wettelijke RI&E-verplichting.

Bel direct met een adviseur

030 212 3890

Uitvoeren of toetsen?

Sluit een RI&E af

In de industrie zijn risico’s meestal duidelijk zichtbaar, maar ook in de kantooromgeving zijn risico’s te ontdekken.

Sluit een RI&E af

Ondersteuning RI&E door Zorg van de Zaak

Sinds 1994 zijn werkgevers vanuit de Arbowet verplicht om regelmatig een RI&E uit te voeren. Het hoort bij de zorgplicht van de werkgever om planmatig te werken aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Zorg van de Zaak heeft gecertificeerde arboprofessionals in huis die adviseren en ondersteunen bij de uitvoering van een RI&E. U kunt kiezen uit drie samenwerkingsvormen:

  1. Zorg van de Zaak verzorgt de volledige uitvoering van een RI&E. Via interviews, werkplekbezoeken en eventueel een aanvullende vragenlijst, brengen wij de belangrijkste risico’s en verbetermaatregelen in kaart. Vervolgens helpen we u met het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak.
  2. Het is ook mogelijk om voor een samenwerkingsmodel te kiezen, waarbij Zorg van de Zaak deels adviseert en uitvoert.
  3. Uiteraard kunnen werkgevers de RI&E ook in eigen beheer uitvoeren en door Zorg van de Zaak laten toetsen.

RI&E voor beheersing van veiligheids- en gezondheidsrisico’s

De RI&E bestaat uit drie onderdelen die samen een geïntegreerde aanpak vormen om veiligheids- en gezondheidsrisico’s op de werkplek te beheersen.

  1. Allereerst vindt een inventarisatie van de risico’s plaats.
  2. Vervolgens beoordeelt de gecertificeerde arbodienst of arboprofessional de risico’s en evalueert deze.
  3. De laatste stap is het maken van een plan van aanpak, waarin de werkgever aangeeft binnen welke termijn zijn bedrijf maatregelen neemt tegen de geïnventariseerde risico’s en wat deze opleveren.

Risico’s, rechten en plichten werknemers

In een RI&E laten werkgevers onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van werknemers. In de industrie zijn deze risico’s meestal duidelijk zichtbaar, maar ook in de kantooromgeving zijn risico’s te ontdekken. Veilig en gezond werken is niet alleen een zaak van de werkgever, maar ook de werknemer. De werknemer kan in de RI&E aangeven welke risico’s hij ziet op zijn werk. Hij kan ook mogelijke oplossingen aandragen hoe met deze risico’s op een praktische en verantwoorde manier om te gaan. Tot slot heeft de werknemer het recht om te weten wat er in de RI&E staat. De Inspectie SZW controleert of er een RI&E aanwezig is. De werkgever moet de RI&E schriftelijk vastleggen, actueel houden en jaarlijks de voortgang intern rapporteren.

Veiligheid, gezondheid en welzijn, de RI&E onderzoeksgebieden

Veiligheid, gezondheid en welzijn vormen de drie onderzoeksgebieden van een RI&E.

  1. Bij veiligheid moet een werkgever denken aan vallen van hoogtes, (te) zwaar werk, ondeugdelijk materiaal en verkeersrisico’s.
  2. Tot gezondheid behoren gevaarlijke stoffen, klimaat, ergonomie en beeldschermrisico’s.
  3. Welzijn bevat risico’s als intimidatie, pesten en agressie, ook wel psychosociale arbeidsbelasting genoemd.

Uitvoeren of toetsen?'RI&E'

Sluit een RI&E af