Loading...

Arbodienst

Vanzelfsprekend begeleidt onze arbodienst werknemers bij ziekteverzuim. Maar we doen veel meer. Zo helpen we werkgevers bij het signaleren van risico’s op ziekteverzuim en bij het voorkomen ervan. Maar we bieden vooral een unieke combinatie van arbodienstverlening, medische zorg en leefstijlzorg. Een combinatie waarmee we de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers ondersteunen.

Bel direct met een adviseur

088 008 89 45

Begeleiding bij ziekteverzuim door Zorg van de Zaak?

Verzuimabonnementen

Snel naar:

Is een arbodienst verplicht?

Werkgevers zijn verplicht om een contract af te sluiten met een arbodienst. Het is vanuit de zorgplicht vereist om minstens een basiscontract af te sluiten. Hierin legt u bijvoorbeeld vast hoe u omgaat met ziekteverzuim en hoe u werkt aan goede arbeidsomstandigheden. Het basiscontract kent een aantal minimumeisen. Bij Zorg van de Zaak bent u ervan verzekerd dat u een contract afsluit dat aan alle eisen voldoet.

Iedere werkgever met een of meer personen in dienst moet zich houden aan de Arbowet en de Wet verbetering Poortwachter. Dat dit niet altijd uw core-business is, begrijpen we. Daarom begeleidt en adviseert de arbodienst van Zorg van de Zaak u en uw werknemers bij zaken als gezondheid, veiligheid en verzuim. Op deze manier werkt u aan een veilige werkplek en voldoet u aan de wet.

Per 1 juli 2018 controleert de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid of u als werkgever voldoet aan de wet- en regelgeving. Hebt u nog geen contract bij een arbodienst? Regel dit dan zo snel mogelijk om boetes te voorkomen.

Taken van een arbodienst

Onze arbodienst begeleidt en adviseert werkgevers bij hun gezondheidsbeleid. Over een zo veilig mogelijke werkomgeving, over het voorkomen van bedrijfsongevallen en over duurzaam inzetbaar houden van werknemers. Wij signaleren risico’s waarvan u zich niet altijd bewust bent. En mochten uw werknemers onverhoopt uitvallen, dan begeleiden we ze om terug te komen.

Kortom, een arbodienst ondersteunt u bij vier zaken.

1. Verzuimbegeleiding en het voorkomen van ziekteverzuim

Zorg van de Zaak biedt drie verzuimabonnementen, die voldoen aan het basiscontract uit de nieuwe Arbowet, waarbij we naar de specifieke situatie van uw bedrijf en uw werknemers kijken. Zo sluit ons verzuimabonnement naadloos aan op uw manier van werken. Of het nu om verzuimvermindering of de terugkeer van een zieke medewerker gaat.

Rollen bij verzuim

Als u te maken krijgt met ziekteverzuim binnen uw organisatie, zijn er verschillende professionals van Zorg van de Zaak die u bijstaan. Wat bieden zij?

    • De bedrijfsarts: een bedrijfsarts is een erkend medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid. In de wet is vastgelegd dat alle werknemers toegang hebben tot een bedrijfsarts. Deze arts is onafhankelijk en kijkt niet alleen naar gezondheidsproblemen, maar ook naar de duurzame inzetbaarheid van werknemers.
    • De praktijkondersteuner bedrijfsarts: de praktijkondersteuner bedrijfsarts voert deeltaken uit namens en in opdracht van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts blijft eindverantwoordelijk voor de advisering en begeleiding. De praktijkondersteuner bedrijfsarts werkt intensief samen met de bedrijfsarts.
    • De inzetbaarheidscoach: de inzetbaarheidscoach biedt u praktische ondersteuning bij verzuimbegeleiding, door samenwerking en communicatie met werknemers te bevorderen. De coach helpt bij een effectieve aanpak van uitval en inzetbaarheid van medewerkers.

2. Periodiek arbeidsgezondheidskundige onderzoeken (PAGO of PMO)

Als werkgever bent u verplicht om werknemers periodiek de mogelijkheid te bieden voor een gezondheidsonderzoek. Een PAGO geeft de risico’s aan voor specifieke gezondheidsklachten bij werknemers. Wij geven advies over hoe u deze kunt verminderen en daarmee ziekteverzuim kan voorkomen.
Het PAGO kan uitgebreid worden met een Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Met een PMO brengen experts in kaart hoe het staat met de leefstijl, het werkvermogen en arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s van werknemers.

3. Medische keuringen

Om werkzaamheden in bepaalde branches te mogen verrichten, worden werknemers medisch gekeurd. Voor bepaalde beroepen is zo’n keuring verplicht. Bij ons kunnen particulieren, werknemers en werkgevers voor diverse keuringen terecht.

4. Uitvoeren en opstellen van de Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

De RI&E bestaat uit drie onderdelen die samen een geïntegreerde aanpak vormen om veiligheids- en gezondheidsrisico’s op de werkplek te beheersen. Een werkgever moet de RI&E opstellen, toetsen en de voortgang jaarlijks intern rapporteren.

Voor deze taken heeft onze arbodienst verschillende deskundigen die u hierbij helpen: een bedrijfsarts, een arbeidshygiënist, een veiligheidskundige en een arbeids- en organisatiedeskundige.

Wij helpen werkgevers en werknemers

Naast de wettelijke verplichtingen, doet Zorg van de Zaak meer. Zo helpt de inzetbaarheidscoach met verzuimmanagement, voeren we werkplekonderzoeken uit en geven we trainingen op het gebied van gezond en veilig werken en duurzame inzetbaarheid.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met een adviseur van onze Zorg van de Zaak!

Een verzuimabonnement afsluiten?'Ziekteverzuim'

Ga naar de winkel