Compensatie transitievergoeding voor werkgevers definitief

De Eerste Kamer heeft de wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen

De WAB bevat een reeks samenhangende maatregelen in verschillende categorieën: ontslagrecht, flexibele arbeid en WW-premie. De wet moet het kostenverschil tussen vaste en tijdelijke contracten bij ontslag verkleinen.

Belangrijk voor ondernemers is dat de transitievergoeding bij ontslag ingaat vanaf de eerste werkdag. De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden. Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte.

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers de compensatie transitievergoeding aanvragen als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli 2015. Voor reeds betaalde transitievergoedingen geldt: bewaar de gegevens goed.

Aanvraag compensatie voor kleine ondernemers

Werkgevers die op of na 1 april 2020 een transitievergoeding hebben verstrekt aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer kunnen de vergoeding aanvragen. De compensatie moet binnen zes maanden na betaling van de volledige transitievergoeding worden aangevraagd. Dit kan via een digitaal formulier van het UWV.

Ook werkgevers die op of na 1 juli 2015 maar vóór 1 april 2020 de vergoeding hebben betaald, kunnen gebruik maken van de vergoeding. Zij moeten op uiterlijk 30 september 2020 de compensatie hebben aangevraagd. Na die aanvraag beslist UWV binnen zes maanden of de werkgever de compensatie ook daadwerkelijk krijgt.

Wanneer is er recht op compensatie?

Om te beoordelen of je als ondernemer recht hebtop compensatie en wat de hoogte daarvan is, moet UWV in ieder geval het volgende kunnen vaststellen:

 • dat sprake was van een arbeidsovereenkomst;
 • de duur van de arbeidsovereenkomst;
 • dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
 • dat transitievergoeding is betaald;
 • hoe de berekening van de transitievergoeding heeft plaatsgevonden;
 • hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren.

Welke gegevens moet de werkgever verstrekken?

Uit de Regeling compensatie transitievergoeding blijkt dat de werkgever bij de aanvraag in ieder geval de volgende gegevens moeten verstrekken:

 • De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer.
 • Als de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd: bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kan zijn:
  • de beschikking waaruit blijkt dat het UWV toestemming heeft verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • de beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst om die reden is ontbonden;
  • de beëindigingsovereenkomst die ziet op het (na ommekomst van de periode van het opzegverbod tijdens ziekte) met wederzijds goedvinden beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • Als de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van het UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode waarin de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts.
 • Het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van loonstroken).
 • De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen.
 • Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding. Bij betaling in termijnen moeten betalingsbewijzen worden overlegd waaruit blijkt dat de gehele vergoeding is voldaan.

Volgens het Ministerie SZW mogen bovenstaande (gezondheids)gegevens op grond van de AVG verstrekt worden aan UWV vanwege goede uitvoering van wettelijke voorschriften die voorzien in aanspraken die afhankelijk zijn van de gezondheidstoestand van de betrokkene. Het UWV beslist vervolgens (na een complete aanvraag binnen 8 weken) of de compensatie wordt toegekend.


Zorg van de Zaak is blij met de compensatie van de transitievergoeding, maar wil tegelijk benadrukken dat wij geloven dat mensen gelukkiger zijn als ze kunnen deelnemen in werk en maatschappij. Met dat gedachtegoed streven we ernaar mensen gezond en inzetbaar te houden. Ook al komt een vergoeding voor de transitievergoeding eraan voor werkgevers, vinden wij het bovenal er naar streven om medewerkers die door ziekte of gebrek hun werk niet meer kunnen uitvoeren nieuw perspectief krijgen in de vorm van nieuw werk. Deze ondersteuning bieden wij bijvoorbeeld door onze 2e spoortrajecten, waardoor de kans daarop aanzienlijk toeneemt.

Bronnen: Staatscourant 18 februari 2019, Rijksoverheid 28 mei 2019