Wet verbetering Poortwachter & COVID-19

wet verbetering poortwachter covid-19

De uitbraak van COVID-19 heeft mogelijk gevolgen voor het re-integratietraject van werknemers. De Werkwijzer Poortwachter van het UWV is en blijft het uitgangspunt bij het beoordelen van de re-integratie inspanningen door de werkgever. Als aanvulling op de werkwijzer heeft het UWV een addendum opgesteld waarmee ze duidelijkheid bieden over de beoordeling ten tijde van COVID-19. Ook in de periode na COVID-19 houdt het UWV rekening met de mogelijke impact op het verloop van re-integratietrajecten. Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste punten uit het addendum en enkele adviezen.

Impact op re-integratietraject beperken en vastleggen

Als werkgever moet u alsnog het maximale doen in kader van de re-integratie zodat uw werknemer niet onnodig kansen mist. Ook legt u de impact van COVID-19 op het traject vast zodat u kunt aantonen dat u het maximale heeft gedaan.

Tijdens het re-integratietraject houdt u een re-integratieverslag (RIV) bij met alle documenten van de re-integratie. Het is mogelijk dat er documenten onvolledig zijn of ontbreken als gevolg van COVID-19 maatregelen. In dat geval moet u op de stukken zelf aangeven waarom ze onvolledig zijn of in een apart document aangeven waarom de stukken ontbreken.

Als bij het einde van het 2e ziektejaar blijkt dat er onvoldoende inspanningen zijn verricht, moet u als werkgever de impact van COVID-19 op het re-integratieproces kunnen beschrijven. Het UWV beslist of uw onderbouwing in de ogen van het UWV plausibel is en er geen loonsanctie volgt. Het bijhouden van het RIV is dus een belangrijke stap om sancties te voorkomen.  

Advies: Houd bij waarom het re-integratietraject vertraagd is door COVID-19 en leg dit duidelijk vast in het RIV.

Beoordeling van het re-integratieverslag

In het addendum beschrijft het UVW het volgende over de beoordeling van het re-integratieverslag:

  • Het beleid over het inleveren van het RIV is ongewijzigd. De documenten uit het RIV kunnen namelijk elektronisch uitgewisseld en verzameld worden.
  • Fysieke handtekeningen zijn niet nodig indien u kunt aantonen het niet mogelijk was om deze te laten zetten.
  • De termijn om ontbrekende informatie aan te leveren is 5 werkdagen. Het UWV hanteert enige coulance als er een dringende reden is waarom de ontbrekende informatie niet binnen deze termijn aangeleverd kan worden.

Advies: Het is raadzaam om handtekeningen waar mogelijk wel te verzamelen.

Advies: Neem vóór het verstrijken van de termijn contact op met het UWV met een goede onderbouwing over de reden van vertraging.

Advies: Vraag of het UWV eventuele toezeggingen schriftelijk naar u kan toezenden of communiceer afspraken met het UWV via de e-mail. Zo voorkomt u misverstanden en versterkt u uw eigen positie mocht er onverhoopt iets misgaan.

 

Werkgever is niet bereikbaar voor UWV

Wat gebeurt er als de werkgever zelf is besmet met het coronavirus en hierdoor niet bereikbaar is als het UWV meer informatie nodig heeft over de re-integratie?

Van een werkgever wordt verwacht dat administratieve handelingen alsnog plaatsvinden, net zoals tijdens een vakantie. Daarnaast kunnen veel zaken telefonisch worden afgehandeld, zoals contact en onderzoeken. UWV geeft aan maatwerk te leveren als de werkgever niet bereikbaar is en houdt er rekening mee dat de werkgever zich niet kunnen voorbereiden. De uitvoering van maatwerk in de praktijk is nog onduidelijk.

Advies: Voorkom dat het UWV u niet kan bereiken. Voorziet u hierin problemen? U kunt de bevoegdheid om met het UWV te communiceren ook aan een ander overdragen.

Deugdelijke grond & COVID-19

Indien er onvoldoende  re-integratie inspanningen zijn geleverd, kijkt het UWV of er sprake is van een deugdelijke grond.

Een deugdelijke grond is een gerechtvaardigde reden die door een werkgever kan worden gegeven voor het feit dat hij in een specifieke situatie onvoldoende re-integratie-inspanningen leverde. (bron: Werkwijzer Poortwachter, UWV)

Verplichting tot loondoorbetaling

Als er geen sprake is van deugdelijke grond, kan een werkgever worden verplicht om het loon van de werknemer door te betalen. Een belangrijke voorwaarde voor deze loondoorbetalingsverplichting is dat de werkgever in staat is om de tekortkomingen in de re-integratie te herstellen.

Als het door COVID-19 niet mogelijk is om de tekortkomingen te herstellen, wordt er geen verlengde loondoorbetalingsverplichting opgelegd. De impact van COVID-19 moet u vastleggen in de RIV.

Advies: Leg goed en tijdig vast waarom en hoelang het re-integratietraject wordt beïnvloed door COVID-19.

 

Door COVID-19 zijn er mogelijk nieuwe situaties voor deugdelijke grond:

  • Verplichte bedrijfssluiting.
  • Geen uitvoering kunnen geven aan (onderdelen van) een tweede spoor traject

Let op! Dit betekent niet dat u op voorhand kan beslissen dat een tweede spoor geen zin heeft. U moet nog steeds starten en met uw werknemer de mogelijkheden tot solliciteren en hervatten van werk elders laten onderzoeken.

  • Fysiek niet kunnen uitvoeren van passend werk

Let op! U moet kunnen aantonen dat er geen alternatief bestaat voor het fysiek uitvoeren van passend werk of dat het passend werk met bepaalde aanpassingen nog steeds mogelijk is.

Advies: Laat u adviseren door een arbeidsdeskundige of vraag een deskundigenoordeel aan.

 

Voorbeelden van geen deugdelijke grond

Ook zijn er situaties die niet tot deugdelijke grond worden gerekend:

  • Onvoldoende onderzoek in het eerste spoor (het arbeidsdeskundig onderzoek)

Dienstverlening kan alsnog in aangepaste vorm plaatsvinden. Niet starten door COVID-19 is geen geldige reden.

  • Het tweede spoor wordt niet gestart

Dienstverlening kan alsnog in aangepaste vorm plaatsvinden. Niet starten door COVID-19 is geen geldige reden.

  • Dreigende betalingsonmacht

Advies – Dreigt u in betalingsonmacht te komen? Laat u goed adviseren over de noodvoorzieningen die de overheid momenteel heeft getroffen.

Tip! Zorg van de Zaak Netwerk kan u helpen om bovenstaande situaties te voorkomen. Zo biedt Margolin dienstverlening aan gericht op onderzoek en begeleiding in eerste spoor én tweede spoor. En biedt Zorg van de Zaak het werkplekonderzoek aan waarmee u zicht krijgt op de oorzaken van fysieke klachten als gevolg van een onjuiste werkplekinrichting.

Beoordelen bekortingsverzoek

Een werkgever kan worden verplicht om tekortkomingen in de re-integratie te herstellen. Dit gebeurt met een loonsanctie gedurende de eerste 104 weken. Door de impact van COVID-19 is het mogelijk dat een werkgever niet meer in staat is om de tekortkomingen te herstellen. In dit geval kan een werkgever een bekortingsverzoek indienen.

In het bekortingsverzoek motiveert de werkgever de reden en periode waarin het herstellen van de tekortkomingen niet mogelijk was.

Advies: Leg goed vast waarom en hoelang het herstellen van de tekortkomingen in het re-integratietraject is beïnvloed door COVID-19.

Deskundigenoordelen

Tijdens COVID-19 is het nog steeds mogelijk om een deskundigenoordeel aan te vragen. Indien nodig, vindt het deskundigenoordeel in aangepaste vorm plaats. Als het deskundigenoordeel niet mogelijk is door COVID-19 wordt dit niet verweten aan de werkgever.

Een voorbeeld:
U bevindt zich in een conflictsituatie en vraagt een deskundigenoordeel aan. Vervolgens krijgt u geen antwoord van het UWV. In dit geval kan het u niet worden verweten dat er geen deskundigenoordeel is. Wel kan er worden verweten dat er niet correct is gehandeld. Als er namelijk geen adequaat deskundigenoordeel door het UWV wordt afgegeven, moeten uw werknemer en u nog steeds kritisch kijken naar de mogelijkheden van de re-integratie.

Let op! Als een deskundigenoordeel niet mogelijk is, zijn u en uw werknemer alsnog verplicht om de re-integratie op een zo goed mogelijke manier voort te zetten.


Bron: UWV