Privacyverklaring RA-Medical

Bij RA-Medical helpen we mensen met (ernstig) overgewicht. We bieden daarbij procesbegeleiding voor en na een bariatrische operatie.

Met een multidisciplinaire behandeling bieden wij een structurele oplossing voor je gewichtsprobleem, de eerste stap naar een gezonder en gelukkiger leven!! De professionals die bij ons werken zijn hoogopgeleid en voldoen vanzelfsprekend aan alle kwaliteitseisen van hun beroepsgroep.

Vanaf het intaketraject deel je -gevoelige- persoonsgegevens met ons. Wij zien bescherming van jouw privacy als de basis van de vertrouwensrelatie die we met jou aangaan. Je kunt er dan ook op vertrouwen dat we zo zorgvuldig mogelijk met jouw persoonsgegevens omgaan.

Bij jouw aanmelding bij RA-Medical ontvangen wij van jou of jouw verwijzer (bijvoorbeeld jouw huisarts of ander medisch specialist) de benodigde persoonsgegevens. Wanneer de behandeling bij RA-Medical start, wordt er een dossier aangelegd. RA-Medical verzamelt daarbij alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van haar taken.

RA-Medical maakt deel uit van het Zorg van de Zaak Netwerk, een netwerk van bedrijven op het gebied van arbeid en gezondheid. Zoals je in dit privacystatement zult merken, wordt een aantal zaken rondom privacy en gegevensbescherming voor RA-Medical centraal ondersteund vanuit het Netwerk.

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u vertellen, of die met u in verband kunnen worden gebracht. Het gaat om uw individuele gegevens, dus niet gegevens over de organisatie waarbij u werkt. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn e-mailadressen, telefoonnummers, naam en adres.

Daarnaast zijn er ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die bij wet extra beschermd zijn, omdat ze gevoelige informatie kunnen bevatten. Hierbij kunt u denken aan gegevens die informatie bevatten over uw ras, geloofsovertuiging, gezondheid of seksuele geaardheid.

RA-Medical verzamelt alleen de gegevens die op dat moment nodig zijn om je zo goed mogelijk tot dienst te zijn. Met je persoonsgegevens kunnen we:

Hieronder vallen vijf taken:

 1. Behandeling van de morbide overgewicht en co-morbide problematiek.
 2. Verbetering van medische co-morbiditeit zoals diabetes en cardiovasculaire problematiek voor de lange termijn gezondheid.
 3. Verbetering van de algehele conditie, zowel lichamelijk als geestelijk.
 4. Duurzame verandering van eet-en leefpatroon zodat blijvend gewichtsverlies bereikt wordt.
 5. Verbetering van maatschappelijke –en arbeidsparticipatie.

RA-Medical geeft je tijdens de behandeling handvatten om zelf (weer) de regie te pakken.

Wanneer je bij ons informatie hebt opgevraagd over onze behandeling kunnen wij je na verloop van tijd nog eens bellen om te kijken of je dan voldoet aan de criteria om de behandeling te volgen. De gegevens die jij hebt aangeleverd bij ons zullen als medische gegevens worden behandeld en bewaard.

Om onszelf te blijven verbeteren, doen we regelmatig cliënt- en klanttevredenheidsonderzoeken. Zo blijven we leren. We gebruiken jouw gegevens alleen voor tevredenheidsonderzoeken als je hiervoor toestemming hebt gegeven.

Verwerken is een begrip uit de privacywet. Het gaat om alles wat je kunt doen met persoonsgegevens. Van verzamelen tot vernietigen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, artikel 4, noemt bij verwerken: "het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren (samenbrengen) of combineren, afschermen, wissen en vernietigen van gegevens."

Wij verkrijgen jouw gegevens altijd van jou of een verwijzer zoals je huisarts. We kunnen ook gegevens van je krijgen als je onze website bezoekt.

Je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, burgerservicenummer (BSN), land van herkomst,  je leefsituatie, opleidingsniveau en werksituatie. We verzamelen deze gegevens als administratieve functie, bijvoorbeeld om met jou te communiceren, we vragen deze ook om te beoordelen welke behandeling het best bij je past en het meest effect heeft. Daarnaast vragen we ook gegevens uit om persoonsverwisseling te voorkomen, zoals je BSN.

Dit kan gaan over zowel je lichamelijke als psychische gezondheid. We verzamelen deze gegevens om je zo goed mogelijk te behandelen en te voldoen aan professionele beroepsrichtlijnen.

Het burgerservicenummer (BSN) verzamelen we alleen als we een dossier vastleggen. Zolang dit niet het geval is, verwerken wij geen BSN. In het geval van een behandeling is het BSN ook nodig om een vergoeding voor je behandeling aan te vragen bij de zorgverzekeraar en voor communicatie met andere Zorgverleners.

Als je onze website bezoekt worden persoonsgegevens verzameld. Denk hierbij aan bijvoorbeeld aan je IP-adres, gegevens over je bezoek aan onze site en het apparaat waarmee je onze site bezoekt.

Goed om te weten
De Privacywetgeving die van toepassing is betreft Europese wetgeving die buiten Europa niet van toepassing is. Hierdoor kan het komen dat wanneer je websites van RA-Medical buiten Europa bezoekt, er andere privacywetten gelden. De bedrijven die de verbinding mogelijk maken, kunnen bijvoorbeeld deze informatie opslaan.

RA-Medical kan persoonsgegevens van jou ontvangen van een andere bron. Bijvoorbeeld van je huisarts of ander medisch specialist, als deze je aanmeldt bij RA-Medical. Of van een eerdere behandelaar. Voordat deze andere partij de gegevens met ons mag delen, moet jij hiervoor eerst schriftelijk toestemming verlenen.

Bij jouw behandeling kunnen verschillende partijen betrokken zijn. Zoals een ziekenhuis, laboratoria en jouw huisarts. Indien nodig worden met deze partijen gegevens uitgewisseld. Deze partijen zien niet al jouw persoonsgegevens, maar alleen de informatie die zij nodig hebben om jou verder te helpen. Daarbuiten delen we nooit informatie zonder jouw toestemming.

Wanneer je bij ons in behandeling bent, kunnen we persoonsgegevens van je delen met de volgende groepen personen.

Om bij RA-Medical in behandeling te kunnen komen is een verwijsbrief nodig van bijvoorbeeld je huisarts of medisch specialist. Dit is een vereiste van je zorgverzekeraar om de behandeling te vergoeden.

De verwijzer krijgt na het doen van de verwijzing automatisch informatie over de uitkomst van de intake en de voortgang van de behandeling.

De behandelaar werkt bij RA-Medical. Soms huren we behandelaars in. Met deze ingehuurde behandelaar maken we goede afspraken, zodat deze zich net zo goed aan de wetgeving houdt als medewerkers van RA-Medical zelf.

De zorgverzekeraar ontvangt informatie over je wanneer RA-Medical de factuur voor je behandeling declareert, ook als je hiervoor geen toestemming wilt geven. Op deze factuur staan je naam, adres en BSN, evenals je verzekeringsgegevens en een algemene beschrijving van je behandeling.

RA Medical levert behandelgegevens aan DICA/DATO/MRDM. Deze organisatie zorgt voor het beoordelen van de kwaliteit van Zorgbedrijven door de resultaten te vergelijken. Ook levert de DICA zorgverleners ‘zelfspiegel’ informatie. De behandelgegevens die zij ontvangen is gepseudonimiseerd waardoor deze niet zomaar naar een persoon zijn te herleiden.

Als je wilt, kunnen we informatie uitwisselen met andere partijen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bewindvoerder of aan een andere behandelaar.

RA medical wordt in de bedrijfsvoering ondersteund door andere bedrijven. Deze zorgen bijvoorbeeld voor een goed werkend registratiesysteem. Met al deze partners hebben wij afspraken gemaakt en (verwerkers)overeenkomsten gesloten, om ervan verzekerd te zijn dat zij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens en jouw privacy beschermen. Het gaat hierbij om de volgende partners:

 • Medicor: Registratiesysteem voor clientregistratie, medisch dossier en digitale vragenlijsten
 • Vecozo: voor het verwerken van een vergoedingsaanvraag bij je verzekeraar
 • E-Docs: voor elektronische correspondentie

Verder maken we gebruik van het door Zorg van de Zaak netwerk gecontracteerde datacenter. RA Medical maakt onderdeel uit van Zorg van de Zaak.

Als de wet overtreden wordt, of als hier een vermoeden van is, kan RA-Medical andere partijen inschakelen. Als je bijvoorbeeld fraude pleegt, kunnen we aangifte tegen je doen bij de politie. Als er een vermoeden is dat kinderen negatief betrokken zijn, kunnen we hierover een vertrouwensarts of -instantie informeren. Hiervoor hebben we niet jouw expliciete toestemming nodig.

Wij besteden veel aandacht aan het beveiligen van onze systemen en het beschermen van jouw persoonsgegevens. Een belangrijk deel van onze informatievoorziening is ondergebracht in het sterk beveiligde datacenter van Zorg van de Zaak, het netwerk van gezondheidsbedrijven waar ook RA-Medical onderdeel van uitmaakt. Bij RA-Medical verwerken we zoveel mogelijk gegevens elektronisch. Op die manier kunnen we jouw persoonsgegevens het beste beschermen. Wettelijk zijn wij verplicht om dossiers 15 jaar te bewaren, vanaf de dag dat het dossier gesloten wordt. E-mails worden gedurende 1 jaar bewaard, vanaf de dag van ontvangst van de e-mail.

Doet zich – ondanks alle maatregelen – toch een datalek of informatiebeveiligingsincident voor? Dan komen wij direct in actie om de oorzaak te analyseren, de schade te beperken en belanghebbenden hierover te informeren.

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. We gaan zorgvuldig om met de gegevens die je ons toevertrouwt. En alleen geautoriseerd personeel mag jouw gegevens zien en verwerken. Medewerkers van RA-Medical volgen een gedragscode voor het omgaan met persoonsgegevens.

Binnen Zorg van de Zaak Netwerk is een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze functionaris houdt intern toezicht op de naleving van de Privacywetgeving.

RA Medical is verder ZKN gecertificeerd en wordt jaarlijks extern getoetst op het voldoen aan kwaliteitsnormen. Onze professionals zijn geaccrediteerd en voldoen aantoonbaar aan de gestelde beroepseisen.

Verder bestaat natuurlijk toezicht vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil je weten welke persoonsgegevens RA-Medical van jou heeft? Wil je deze laten corrigeren of verwijderen? Er zijn verschillende rechten waar je gebruik van kunt maken, zoals het recht op correctie of het recht om vergeten te worden. RA-Medical zal je gegevens aanpassen of verwijderen als je hierom vraagt, en wanneer dit niet in strijd is met de wet. We kunnen ook de gegevens die we over jou hebben aan jou bekend maken of aan je overdragen. Voor het bekijken, overdragen, aanpassen of verwijderen van gegevens kun je contact opnemen met ons via info@ra-medical.nl. Wij nemen dan contact met jou op.

Minimale dataverzameling
RA-Medical vindt het belangrijk dat je uitleg krijgt over hoe wij persoonsgegevens beschermen en hoe onze medewerkers omgaan met privacygevoelige informatie. De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden alleen gebruikt om jou zo goed mogelijk te helpen. Door te zorgen dat we alle juiste gegevens hebben, kunnen we bijvoorbeeld een vergoeding aanvragen bij je zorgverzekering. RA-Medical verzamelt geen gegevens die we niet nodig hebben om jou (weer) op weg te helpen. We vragen pas om bepaalde gegevens, zoals je burgerservicenummer, wanneer dit echt nodig is.

Veilig bewaren
We zetten in op een goede beveiliging van jouw persoonsgegevens. We doen alles zoveel mogelijk elektronisch en bewaren dit in het sterk beveiligde datacenter van Zorg van de Zaak.

We luisteren
Als je denkt dat RA-Medical gegevens van je heeft of bewaart die we niet zouden mogen hebben, of als je je eerder gegeven toestemming wilt intrekken, dan kun je dit altijd bespreken met je behandelaar. Heb je geen behandelaar (meer) bij RA-Medical? Neem dan contact op met via ons via info@ra-medical.nl. Binnen vijf werkdagen ontvang je een reactie.

Dit is het privacystatement van RA-Medical, gevestigd te Rotterdam. RA-Medical is onderdeel van Zorg van de Zaak Netwerk. We kunnen dit privacystatement aanpassen. Deze versie is gemaakt op 4 mei 2018. Het actuele privacystatement kun je hieronder downloaden in PDF-formaat.

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming staan de rechten beschreven die je als persoon hebt. We zullen je verzoeken nakomen wanneer deze niet in strijd zijn met de wet.

Kort samengevat heb je de volgende rechten:

 • Het recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat je de persoonsgegevens die jij met RA-Medical gedeeld heb, ten alle tijden kunt inzien en kunt ontvangen in een machineleesbaar formaat, zodat je deze kunt overdragen aan derde partijen.
 • Het recht om vergeten te worden. Je kunt een verzoek indienen om (een deel van) je gegevens bij ons te laten verwijderen. Omdat RA-Medical een zorginstelling is, mogen wij niet zomaar je gegevens verwijderen. Wanneer je dit verzoek bij ons indient gaan wij eerst na of de behandeling is afgerond, of de behandeling is gedeclareerd, of de declaratie reeds goed is gekeurd en of het zelfonderzoek over het startjaar van de behandeling is afgerond. Indien dit alles het geval is, gaan we na of er zwaarwegende redenen zijn om je dossier niet te vernietigen. Indien dit niet het geval is, zullen wij tot vernietiging over gaan. Indien je dossier in eerste instantie niet vernietigd kan worden, bewaren wij je verzoek. Op regelmatige basis wordt nagegaan of je dossier alsnog vernietigd kan worden.
 • Het recht op inzage. Je mag te allen tijde een kopie van je dossier opvragen bij RA-Medical en zelf inzien.
 • Het recht op rectificatie en aanvulling. Is informatie onvolledig of klopt deze niet? Dan kun je dit laten corrigeren en aanvullen.
 • Het recht op beperking van verwerking. Dit houdt in dat RA-Medical (tijdelijk) jouw gegevens niet mag verwerken.
 • Het recht op bezwaar. Wil je dat bepaalde gegevens die wij van jou hebben niet verwerkt worden? Dan kun je daar bezwaar tegen maken.

Als je gebruik wilt maken van je rechten en je bent in behandeling bij RA-Medical, dan kun je dit bespreken met je behandelaar. Deze kan je informatie geven over de mogelijkheden en de gevolgen die je verzoeken kunnen hebben op de verdere behandeling. Als er iets van je wordt verwijderd of gecorrigeerd, wordt hiervan een aantekening gemaakt in het dossier.

Ben je niet meer in behandeling bij RA-Medical, maar hebben wij wel persoonsgegevens van jou waar je een verzoek over wilt indienen? Neem dan contact op met het ons via info@ra-medical.nl.

RA-Medical houdt zich niet alleen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, maar ook aan andere wetten. We zijn bijvoorbeeld verplicht om medische gegevens vijftien jaar lang te bewaren. Het kan dus zijn dat je je op een recht beroept, en we dit verzoek moeten afwijzen omdat het in strijd is met een andere wet dan de AVG. We zullen je hiervan altijd op de hoogte brengen. Als een gedeelte van je gegevens verwijderd kan worden, en een gedeelte niet, zullen we je hier ook over inlichten.

RA-Medical gaat zo zorgvuldig mogelijk met jouw persoonsgegevens om. Ook verzamelen we niet teveel en beveiligen we alles zo goed mogelijk. Toch kan er natuurlijk iets misgaan. Wanneer bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over jouw gezondheid, bij iemand belanden die deze gegevens niet zou mogen bezitten, kan dit negatieve gevolgen voor jou hebben. Als er een datalek ontstaat, waarbij bijzondere persoonsgegevens (gezondheidsgegevens of jouw BSN) in handen komen van mensen die deze niet horen te hebben, loop je twee risico’s:

 • Stigmatisering en uitsluiting (op basis van gezondheidsgegevens)
 • Identiteitsfraude (op basis van jouw BSN)

Ja, RA-Medical maakt gebruik van cookies bij het bezoeken van onze website. Cookies zijn kleine bestanden die op je computer worden opgeslagen als je onze website bezoekt. Wanneer je onze website bezoekt verschijnt een banner waarmee u op gebruiksvriendelijk wijze kunt kiezen welke soort cookies je toe wilt staan. Afhankelijk van jouw keuze worden de volgende soorten cookies gebruikt:

Essentiele cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert. Ook houden we met deze cookies anoniem website statistieken bij. Omdat deze cookies strikt noodzakelijk zijn, kunt u ze niet weigeren zonder de werking van de website te beïnvloeden. U kunt deze cookies blokkeren of verwijderen door jouw browserinstellingen te wijzigen

Voorkeurscookies
Deze cookies worden gebruikt om de prestaties en functionaliteit van deze website te verbeteren. Deze cookies zijn niet essentieel om deze website te kunnen gebruiken. Echter kunnen bepaalde onderdelen op deze website zonder deze cookies niet meer optimaal functioneren. Deze analytische cookies worden geplaatst met het programma Google Analytics. Dit programma is eigendom van Google. Hiervoor is een overeenkomst gesloten met Google. Wij hebben hierbij aanvullende maatregelen genomen die zorgen dat jouw privacy beschermd blijft.

Analytische cookies
Deze cookies verzamelen informatie die wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt of hoe effectief onze marketingcampagnes zijn. Ook helpen deze cookies ons om deze website aan te passen en zo jouw gebruikservaring te kunnen verbeteren

Marketing cookies
Met deze cookies kan jouw surfgedrag worden gemonitord door advertentienetwerken waardoor we advertenties kunnen tonen op basis van jouw interesses en surfgedrag. Ook voeren deze cookies functies uit waarmee onder andere wordt voorkomen dat dezelfde advertentie voortdurend verschijnt.

Vind je dat RA-Medical niet goed met je (bijzondere) persoonsgegevens omgaat? Of ben je het niet eens met iets anders binnen RA-Medical? Dan kun je een klacht indienen. Dit kan bij verschillende partijen:

 • Bij RA-Medical zelf, via info@ra-medical.nl;
 • Je kunt ook een klacht indienen bij de geschillencommissie Zorg Algemeen, waar RA-Medical bij is aangesloten;
 • Je kunt ook een klacht indienen bij andere instanties en initiatieven, zoals het Nationale Zorgnummer (0900-2356708) of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.