Privacyverklaring GGZ In de Bres

De naam ‘In de Bres’ is ontleend aan de uitdrukking ‘voor iemand in de bres springen’. Een bres is een gat in een verdedigingsmuur. Binnen een muur is het vaak veilig, maar als er een gat in de muur zit, dan kan er een vijand binnenkomen.

Dit kun je soms ook in jouw eigen leven ervaren. Door beperkingen, moeilijke situaties of gebeurtenissen kunnen allerlei vormen van klachten, problemen, ziekten en stoornissen jouw leven binnenkomen. Vaak is het dan onmogelijk om het ontstane gat ‘de bres’ alleen te dichten. Onze medewerkers gaan dan graag, samen met jou, aan het werk om deze ‘bres’ te dichten. De professionals die bij ons werken zijn hoogopgeleid en voldoen vanzelfsprekend aan alle kwaliteitseisen van hun beroepsgroep.

In dat proces deel je -gevoelige- persoonsgegevens met ons. Wij zien bescherming van jouw privacy als de basis van de vertrouwensrelatie die we met jou aangaan. Je kunt er dan ook op vertrouwen dat we zo zorgvuldig mogelijk met jouw persoonsgegevens omgaan.

Bij jouw aanmelding bij In de Bres krijgen wij van jou of jouw verwijzer (bijvoorbeeld je huisarts of bureau Jeugdzorg) de daarvoor benodigde persoonsgegevens. Wanneer je een behandeling start bij In de Bres wordt een dossier aangelegd. In de Bres verzamelt daarbij alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van haar taken.

In de Bres maakt deel uit van het Zorg van de Zaak Netwerk, een netwerk van bedrijven op het gebied van arbeid en gezondheid. Zoals je in dit privacystatement zult merken, wordt een aantal zaken rondom privacy en gegevensbescherming voor In de Bres centraal geregeld vanuit het Netwerk.

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over je vertellen, of die met jou in verband kunnen worden gebracht. Het gaat om jouw individuele gegevens, dus niet de gegevens over de organisatie waarbij je werkt. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn e-mailadressen, telefoonnummers, naam en adres.

Daarnaast zijn er ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die bij wet extra beschermd zijn, omdat ze gevoelige informatie kunnen bevatten. Hierbij kun je denken aan gegevens die informatie bevatten over je ras, geloofsovertuiging, gezondheid of seksuele geaardheid.

In de Bres verzamelt alleen de gegevens die op dat moment nodig zijn om je zo goed mogelijk tot dienst te zijn. Met je persoonsgegevens kunnen we:

Hieronder vallen twee taken. De eerste is het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek. De tweede is het bieden van begeleiding en behandeling op een specifieke hulpvraag. Het doel van de tweede taak is: zorgen dat je herstelt en (weer) kunt meedraaien in de maatschappij.

Herstel kent meerdere lagen. Van ‘volledig herstel’ tot het ‘leren omgaan met’. Van ‘het verlichten van’ tot het ‘aanvaarden van’ een situatie. Herstel kan ook betekenen dat de behandeling leidt tot een zinvol leven met een beperking of vorm van kwetsbaarheid. We zijn er om je te helpen haalbare doelen te stellen en op die manier de koers van het leven te (her)vinden. Herstel is dus niet altijd hetzelfde als volledig genezen.

Soms zijn er al signalen dat je uit balans dreigt te raken. Ook dan staat In de Bres voor je klaar, om je te begeleiden en te behandelen met een hulpvraag. Zo kunnen we samen voorkomen dat je terugvalt.

In de Bres geeft je tijdens de behandeling handvatten om zelf (weer) de regie te pakken.

Om onszelf te blijven verbeteren, doen we regelmatig cliënt- en klanttevredenheidsonderzoeken. Zo blijven we leren. We gebruiken jouw gegevens alleen voor tevredenheidsonderzoeken als je hiervoor toestemming hebt gegeven.

Verwerken is een begrip uit de privacywet. Het gaat om alles wat je kunt doen met persoonsgegevens. Van verzamelen tot vernietigen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, artikel 4, noemt bij verwerken: "het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren (samenbrengen) of combineren, afschermen, wissen en vernietigen van gegevens."

Wij verkrijgen je gegevens bijvoorbeeld bij een aanmelding via jouw huisarts, medisch specialist of het bureau Jeugdzorg. We kunnen ook gegevens van je krijgen als je onze website bezoekt. Wil je weten wat we van je verzamelen als je onze website bezoekt? Lees dan ons cookiestatement.

Je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, lidmaatschap van de kerk en je leefsituatie.

Jouw ID bewijs nummer wordt genoteerd. Er wordt geen kopie van gemaakt

Dit kan gaan over zowel je lichamelijke als psychische gezondheid. We verzamelen deze gegevens om je zo goed mogelijk te behandelen en ons te houden aan de wet.

Het burgerservicenummer (BSN) verzamelen we alleen als we een vergoeding voor je behandeling aanvragen bij de zorgverzekeraar. Zolang dit niet het geval is, verzamelen we jouw BSN niet.

Pasfoto’s verzamelen we om te voorkomen dat identiteitsverwisseling kan plaatsvinden. Dit gebeurt alleen als je in behandeling bij ons bent.

Denk hierbij aan bijvoorbeeld (een gedeelte van) je IP-adres, gegevens over je bezoek aan onze site en het apparaat waarmee je onze site bezoekt.

Goed om te weten
De Privacywetgeving die van toepassing is betreft Europese wetgeving die buiten Europa niet van toepassing is. Hierdoor kan het komen dat wanneer je websites van In de Bres buiten Europa bezoekt, er andere privacywetten gelden. De bedrijven die de verbinding mogelijk maken, kunnen bijvoorbeeld deze informatie opslaan.

In de Bres kan persoonsgegevens van jou ontvangen van een andere bron. Bijvoorbeeld van je huisarts of bureau Jeugdzorg, als deze je aanmeldt bij In de Bres. Daarvoor moet je huisarts of bureau Jeugdzorg wel eerst toestemming van je krijgen. Ook van een medisch specialist kunnen we gegevens over je ontvangen. Ook hiervoor geldt dat de medisch specialist eerst toestemming van je moet krijgen.

Bij het uitwisselen van gegevens zijn verschillende groepen mensen en bedrijven betrokken. Deze groepen kunnen niet al jouw persoonsgegevens in zien, maar krijgen alleen de informatie die zij nodig hebben om jou verder te helpen. Daarnaast delen we nooit informatie zonder jouw toestemmming. Het gaat hierbij om de uitomst van de intake en de voortgang van de behandeling. Wanneer je bij ons in behandeling bent, kunnen we persoonsgegevens van je delen met de volgende groepen personen.

Degene die jou heeft aangemeld bij In de Bres, is meestal de opdrachtgever. In de meeste gevallen is dat een formele verwijzer zoals een huisarts, een medisch specialist of het bureau Jeugdzorg. Voor een behandeling bij In de Bres is altijd een verwijzing nodig van een formele verwijzer. Toch spelen ook informele verwijzers, zoals medewerkers van scholen en kerken of directe naasten, vaak een belangrijke rol in de weg naar het vinden van de juiste zorg. Wil je iemand helpen om in zorg te komen? Dan kun je eventueel wijzen op de mogelijkheden van In de Bres en deze persoon motiveren om een verwijzing te halen bij de huisarts.

Ook kan – indien van toepassing – jouw zorgverzekeraar een factuur ontvangen van jouw behandeling, ook als je hier geen toestemming voor wilt geven. Op deze factuur staat alleen je naam en adres en een algemene beschrijving van je behandeling. Deze factuur is nodig om je behandeling te vergoeden.

De behandelaar werkt bij In de Bres. Soms huren we behandelaars in. Met deze ingehuurde behandelaar maken we goede afspraken, zodat deze zich net zo goed aan de wetgeving houdt als medewerkers van In de Bres zelf.

De zorgverzekeraar kan informatie over je ontvangen wanneer er een verzoek voor vergoeding van de behandeling wordt ingediend.

Om te zorgen dat In de Bres zo efficiënt mogelijk kan werken, hebben we sommige diensten uitbesteed aan andere bedrijven. Zij zorgen bijvoorbeeld voor een goed werkend registratiesysteem. Met al deze partners hebben wij afspraken gemaakt en overeenkomsten gesloten, om ervan verzekerd te zijn dat zij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens en jouw privacy beschermen. Het gaat hierbij om de volgende partners.

 • Het door Zorg van de Zaak Netwerk gecontracteerde datacenter. Alle gegevens die wij van je krijgen, wordt hier veilig opgeslagen.
 • Zorg Admin. Voor cliëntregistratie, online vragenlijsten en om dossiers te verwerken
 • Vecozo. Voor het verwerken van een vergoedingsaanvraag bij je verzekeraar
 • Zorgdomein. Systeem voor verwijzers, zorgaanbieders en verwijzingen
 • Tetra. Systeem voor medicatie aanvragen apotheek

Tot slot levert In de Bres conform brancherichtlijnen en richtlijnen van Zorgverzekeraars behandelgegevens aan partijen die de behandelresultaten analyseren en vergelijken om kwaliteitssturing mogelijk te maken. De gegevens zijn, voor zover mogelijk anonimiseerd of minimaal gepseudonimiseerd, zodat ze niet meer naar jou te herleiden zijn. Het betreft de volgende partijen:

 • Stichting Benchmark GGZ, die onderzoek doet naar de behandelresultaten van In de Bres. Zij ontvangen ook informatie over je leefsituatie en je opleidingsniveau. Wij verzamelen deze informatie over jou specifiek voor dit doel. Zelf gebruiken we deze gegevens dus niet.
 • DIS Portal van de Nederlandse ZorgAutoriteit, om data over jouw behandeling te analyseren

Als je wilt, kunnen we informatie uitwisselen met andere partijen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bewindvoerder, of aan een andere behandelaar.

Als de wet overtreden wordt, of als hier een vermoeden van is, kan In de Bres andere partijen inschakelen. Als je bijvoorbeeld fraude pleegt, kunnen we aangifte tegen je doen bij de politie. Als er een vermoeden is dat kinderen negatief betrokken zijn, kunnen we hierover een vertrouwensarts of -instantie informeren. Hiervoor hebben we niet jouw expliciete toestemming nodig.

Wij besteden veel aandacht aan het beveiligen van onze systemen en het beschermen van jouw persoonsgegevens. Een belangrijk deel van onze informatievoorziening is ondergebracht in het sterk beveiligde datacenter van Zorg van de Zaak, het netwerk van gezondheidsbedrijven waar ook In de Bres onderdeel van uitmaakt. Bij In de Bres verwerken we zoveel mogelijk gegevens elektronisch. Op die manier kunnen we jouw gegevens het beste beschermen. Wettelijk zijn wij verplicht om dossiers 15 jaar te bewaren, vanaf de dag dat het dossier gesloten wordt. E-mails worden gedurende 1 jaar bewaard, vanaf de dag van ontvangst van de e-mail.

Doet zich – ondanks alle maatregelen – toch een datalek of informatiebeveiligingsincident voor? Dan komen wij direct in actie om de oorzaak te analyseren, de schade te beperken en belanghebbenden hierover te informeren.

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. We gaan zorgvuldig om met de gegevens die je ons toevertrouwt. En alleen geautoriseerd personeel mag jouw gegevens zien en verwerken. In de Bres volgt ook de gedragscode die Zorg van de Zaak heeft opgesteld als het gaat om omgaan met persoonsgegevens.

Binnen Zorg van de Zaak Netwerk is een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze functionaris houdt intern toezicht op de naleving van de Privacywetgeving. Ook zijn er brancheverenigingen actief, namelijk BPSW en Registerplein. Zij controleren of professionals hun werk goed doen en bewaken de kwaliteit.

Wil je weten welke persoonsgegevens In de Bres van jou heeft? Wil je deze laten corrigeren of verwijderen? Er zijn verschillende rechten waar je gebruik van kunt maken, zoals het recht op correctie of het recht van vergetelheid. In de Bres zal je gegevens aanpassen of verwijderen als je hierom vraagt, en wanneer dit niet in strijd is met de wet. We kunnen ook de gegevens die we over jou hebben, aan jou bekend maken, of aan je overdragen. Ook hiervoor geldt dat het niet in strijd mag zijn met de wet.

Voor het bekijken, overdragen, aanpassen of verwijderen van gegevens kun je contact opnemen via info@indebres.nl.

Minimale dataverzameling
In de Bres vindt het belangrijk dat je uitleg krijgt over hoe wij persoonsgegevens beschermen en hoe onze medewerkers omgaan met privacygevoelige informatie. De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden alleen gebruikt om jou zo goed mogelijk te helpen. Door te zorgen dat we alle juiste gegevens hebben, bijvoorbeeld om een vergoeding aan te vragen bij de verzekering. In de Bres verzamelt dus ook geen gegevens die we niet nodig hebben om jou (weer) op weg te helpen. We vragen pas om bepaalde gegevens, zoals je burgerservicenummer, wanneer dit echt nodig is.

Veilig bewaren
We zetten in op een goede beveiliging van jouw persoonsgegevens. We doen alles zoveel mogelijk elektronisch en bewaren dit in het sterk beveiligde datacenter van Zorg van de Zaak.

We luisteren
Als je denkt dat In de Bres gegevens van je heeft of bewaart die we niet zouden mogen hebben, of als je je eerder gegeven toestemming wilt intrekken, dan kun je dit altijd bespreken met je behandelaar. Heb je geen behandelaar bij In de Bres? Neem dan contact op via info@indebres.nl. Binnen vier weken ontvang je een reactie.

Dit is het privacystatement van In de Bres , gevestigd te Drachten. In de Bres is onderdeel van Zorg van de Zaak Netwerk. We kunnen dit privacystatement aanpassen. Deze versie is gemaakt op 6 april 2018.

In de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming staan de rechten beschreven die je als persoon hebt. We zullen je verzoeken nakomen wanneer deze niet in strijd zijn met de wet.

Kort samengevat heb je de volgende rechten:

 • Het recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat je de persoonsgegevens die jij met In de Bres gedeeld heb, ten alle tijden kunt inzien en kunt ontvangen in een machineleesbaar formaat, zodat je deze kunt overdragen aan derde partijen.
 • Het recht om vergeten te worden. Je kunt een verzoek indienen om (een deel van) je gegevens bij ons te laten verwijderen. Omdat In de Bres een zorginstelling is, mogen wij niet zomaar je gegevens verwijderen. Wanneer je dit verzoek bij ons indient gaan wij eerst na of de behandeling is afgerond, of de behandeling is gedeclareerd, of de declaratie reeds goed is gekeurd en of het zelfonderzoek over het startjaar van de behandeling is afgerond. Indien dit alles het geval is, gaan we na of er zwaarwegende redenen zijn om je dossier niet te vernietigen. Indien dit niet het geval is, zullen wij tot vernietiging over gaan. Indien je dossier in eerste instantie niet vernietigd kan worden, bewaren wij je verzoek. Op regelmatige basis wordt nagegaan of je dossier alsnog vernietigd kan worden.
 • Het recht op inzage. Je mag te allen tijde een kopie van je dossier opvragen bij In de Bres en zelf inzien.
 • Het recht op rectificatie en aanvulling. Is informatie onvolledig of klopt deze niet? Dan kun je dit laten corrigeren en aanvullen.
 • Het recht op beperking van verwerking. Dit houdt in dat In de Bres (tijdelijk) jouw gegevens niet mag verwerken.
 • Het recht op bezwaar. Wil je dat bepaalde gegevens die wij van jou hebben niet verwerkt worden? Dan kun je daar bezwaar tegen maken.

Als je gebruik wilt maken van je rechten en je bent in behandeling bij In de Bres, dan kun je dit bespreken met je behandelaar. Deze kan je informatie geven over de mogelijkheden en de gevolgen die je verzoeken kunnen hebben op de verdere behandeling. Als er iets van je wordt verwijderd of gecorrigeerd, wordt hiervan een aantekening gemaakt in het dossier.

Sta je niet onder behandeling bij In de Bres, maar hebben wij wel persoonsgegevens van jou waar je een verzoek over wilt indienen? Neem dan contact op met het bedrijfsbureau van In de Bres via info@indebres.nl. Binnen vier weken ontvang je een reactie.

In de Bres houdt zich niet alleen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, maar ook aan andere wetten. We zijn bijvoorbeeld verplicht om medische gegevens vijftien jaar lang te bewaren. Het kan dus zijn dat je je op een recht beroept, en we dit verzoek moeten afwijzen, omdat het in strijd is met een andere wet dan de AVG. We zullen je hiervan altijd op de hoogte brengen. Als een gedeelte van je gegevens verwijderd kan worden, en een gedeelte niet, zullen we je hier ook over inlichten.

In de Bres gaat zo zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Ook verzamelen we niet teveel en beveiligen we alles zo goed mogelijk. Toch kan er natuurlijk iets misgaan. Wanneer bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over jouw gezondheid, bij iemand belanden die deze gegevens niet zou mogen bezitten, kan dit negatieve gevolgen voor jou hebben. Als er een datalek ontstaat, waarbij bijzondere persoonsgegevens (gezondheidsgegevens of jouw BSN) in handen komen van mensen die deze niet horen te hebben, loop je twee risico’s:

 • Stigmatisering en uitsluiting (op basis van gezondheidsgegevens)
 • Identiteitsfraude (op basis van jouw BSN)

Ja, In de Bres maakt gebruik van cookies bij het bezoeken van onze website. Cookies zijn kleine bestanden die op je computer worden opgeslagen als je onze website bezoekt. Wanneer je onze website bezoekt verschijnt een banner waarmee u op gebruiksvriendelijk wijze kunt kiezen welke soort cookies je toe wilt staan. Afhankelijk van jouw keuze worden de volgende soorten cookies gebruikt:

Essentiele cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert. Ook houden we met deze cookies anoniem website statistieken bij. Omdat deze cookies strikt noodzakelijk zijn, kunt u ze niet weigeren zonder de werking van de website te beïnvloeden. U kunt deze cookies blokkeren of verwijderen door jouw browserinstellingen te wijzigen

Voorkeurscookies
Deze cookies worden gebruikt om de prestaties en functionaliteit van deze website te verbeteren. Deze cookies zijn niet essentieel om deze website te kunnen gebruiken. Echter kunnen bepaalde onderdelen op deze website zonder deze cookies niet meer optimaal functioneren. Deze analytische cookies worden geplaatst met het programma Google Analytics. Dit programma is eigendom van Google. Hiervoor is een overeenkomst gesloten met Google. Wij hebben hierbij aanvullende maatregelen genomen die zorgen dat jouw privacy beschermd blijft.

Analytische cookies
Deze cookies verzamelen informatie die wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt of hoe effectief onze marketingcampagnes zijn. Ook helpen deze cookies ons om deze website aan te passen en zo jouw gebruikservaring te kunnen verbeteren

Marketing cookies
Met deze cookies kan jouw surfgedrag worden gemonitord door advertentienetwerken waardoor we advertenties kunnen tonen op basis van jouw interesses en surfgedrag. Ook voeren deze cookies functies uit waarmee onder andere wordt voorkomen dat dezelfde advertentie voortdurend verschijnt.

Vind je dat In de Bres niet goed met je (bijzondere) persoonsgegevens omgaat? Of ben je het niet eens met iets anders binnen In de Bres? Dan kun je een klacht indienen. Dit kan bij verschillende partijen:

 • Bij In de Bres zelf, via klachten@indebres.nl
 • Binnen het Zorg van de Zaak Netwerk: bel 030-2123880 of stuur een e-mail naar klachten@zorgvandezaak.nl
 • Je kunt ook een klacht indienen bij de geschillencommissie Zorg Algemeen, waar In de Bres bij is aangesloten.
 • Je kunt ook een klacht indienen bij andere instanties en initiatieven, zoals het Nationale Zorgnummer (0900-2356708) of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.